Discrimination is against the law

CorePhysio complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. CorePhysio does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

CorePhysio may provide language services to people whose primary language is not English, such as: Qualified translators and information written in other languages

If you need these services, contact the Business Manager.

If you believe that CorePhysio has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

CorePhysio Business Office
1514 12th Street #103
Bellingham, WA, 98225
Phone: (360) 752-2773
Fax:     (360) 752-0271
Email: info@corephysiopt.com

You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, our Business Manager is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019 or 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at: https://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Spanish: ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 503-443-6156 ext. 1112.

Chinese: 注意:如果您使用繁體中文, 您可以免費獲得語言援助服務. 請致電 503-443-6156 ext. 1112.

Vietnamese: CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 503-443-6156 ext. 1112.

Tagalog: PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 503-443-6156 ext. 1112.

Korean: 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 503-443-6156 ext. 1112 번으로 전화해 주십시오.

Russian: ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 503-443-6156 ext. 1112.

Armenian: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 503-443-6156 ext. 1112՝

Arabic:

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 5034436156
(ext: 1112) :رقم هاتف الصم والبكم

Persian (Farsi):

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با
.تماس بگیرید (ext: 1112) 503-443-6156

Japanese: 注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます 503-443-6156 ext. 1112 まで、お電話にてご連絡ください.

Punjabi: ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 503-443-6156 ext. 1112 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

Mon-Khmer, Cambodian: ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 503-443-6156 ext. 1112។

Hindi: ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 503-443-6156 ext. 1112 पर कॉल करें।

Hmong: LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 503-443-6156 ext. 1112.

Thai: เรียน: ถ้าคณพดภาษาไทยคณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 503-443-6156 ext. 1112

German: ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 503-443-6156 ext. 1112.

Urdu:

503-443-6156 ext. 1112 خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال کریں .

Ukrainian: УВАГА! Якщо ви розмовляєте українською мовою, ви можете звернутися до безкоштовної служби мовної підтримки. Телефонуйте за номером 503-443-6156 ext. 1112.

French: ATTENTION: Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 503-443-6156 ext. 1112.

Laotian: ໂປດຊາບ: ຖ້ າວ່ າ ທ່ ານເວ້ າພາສາ ລາວ, ການບິລການຊ່ ວຍເຫຼ ອດ້ ານພາສາ, ໂດຍ່ບເສັ ຽຄ່ າ, ແມ່ ນມພ້ ອມໃຫ້ ທ່ ານ. ໂທຣ 503-443-6156 ext. 1112.

Gujarati: સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો 503-443-6156 ext. 1112.

Cushite (Oromo): XIYYEEFFANNAA: Afaan dubbattu Oroomiffa, tajaajila gargaarsa afaanii, kanfaltiidhaan ala, ni argama. Bilbilaa 503-443-6156 ext. 1112.

Amharic: ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 503-443-6156 ext. 1112.

Romanian: ATENȚIE: Dacă vorbiți limba română, vă stau la dispoziție servicii de asistență lingvistică, gratuit. Sunați la 503-443-6156 ext. 1112.

Samoan: MO LOU SILAFIA: Afai e te tautala Gagana fa\’a Sāmoa, o loo iai auaunaga fesoasoan, e fai fua e leai se totogi, mo oe, Telefoni mai: 503-443-6156 ext. 1112

Ilocano: Nu saritaem ti Ilocano, ti serbisyo para ti baddang ti lengguahe nga awanan bayadna, ket sidadaan para kenyam. Awagan ti 503-443-6156 ext. 1112.

Italian: ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l’italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero 503-443-6156 ext. 1112.

Polish: UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer 503-443-6156 ext. 1112.

Norwegian: MERK: Hvis du snakker norsk, er gratis språkassistansetjenester tilgjengelige for deg. Ring 503-443-6156 ext. 1112.

Pennsylvanian (Dutch): Schwetzscht, kannscht du mitaus Koschte ebber gricke, ass dihr helft mit die englisch Schprooch. Ruf selli Nummer uff: Call 503-443-6156 ext. 1112.

OUR SERVICES

Learn more about the many services we offer including Concussion Management, Vertigo and Balance, Women’s Health, and more.

OUR SERVICES

Learn More

CONTACT US

We are committed to helping you recover and restore health. For more information about our physical therapy services please contact us at 360-752-2673.

CONTACT US

Learn More

CorePhysio Telehealth is a convenient at-home option for top-notch clinical care.Click here for more information. We look forward to connecting (virtually) soon!

Learn safe challenges, ergonomics, and postural dynamics to avoid pain, leaking, bulging, and worry. Click here to join our contact list!

Hit your stride! On the 3rd Tuesday of every month, learn physical limitations you might have towards achieving your goals. Click here for more info. Call Fairhaven Runners at 676-4955 for an appointment. ($15)

Overcome potential injuries and enrich your performance. Call CorePhysio for availability, or Click here to sign up! ($30)